This website no longer supports Internet Explorer 11. Please use a more up-to-date browser such as Firefox, Chrome for better viewing and usability.

News

Design af robuste, økologiske dyrkningssystemer til væksthusproduktion i Europa: opdateringer fra den første halvdel af projektet GREENRESILIENT

Gennem de sidste 10 år har der været en heftig diskussion om principperne for økologisk dyrkning, primært med baggrund i de forskelligheder der er i økologiske dyrkningssystemer i Europa. Nogle systemer er meget intensive og fokuserer på høj økonomisk bæredygtighed mens andre fokuserer på øget biodiversitet og implementering af agroøkologiske principper. Hovedmålet med projektet GREENRESILIENT, som startede i april 2018, er at demonstrere at en agroøkologisk tilgang til væksthusproduktion er en praktisk mulighed og kan resultere i robuste agroøkosystemer under forskellige europæiske dyrkningsforhold.


Projektets hypotese er, at implementering af mere robuste produktionssystemer baseret på lavt energiforbrug, hensigtsmæssige sædskifter, brug af agroøkologiske seviceafgrøder (ASCer) og lokalt producerede input er muligt på næsten alle breddegrader i Europa. Atten måneder efter projektets start ser forskningsaktiviteterne ud til at støtte hypotesen, men yderligere undersøgelser er nødvendige.

De fem forsøgssteder i projektet (placeret i Belgien, Danmark, Frankrig, Italien og Schweiz) sammenligner hver to dyrkningssystemer i beskyttet produktion:

  • Et forholdsvist intensivt “Business As Usual” (BAU) system, som er karakteriseret ved en ”input substitution” tilgang og er baseret på almindelig praksis i de enkelte lande, og
  • Et eller flere innovative (INN) system(er), som introducerer mere diverse sædskifter og et sæt af agroøkologiske dyrkningspraksisser, der varierer fra land til land.

Vurderingen af BAU og INN systemerne sker med en tværfaglig tilgang, hvor der kigges på udbytter, næringsstoftilgængelighed, jordens fertilitet og sundhed, funktionel biodiversitet (nematoder, mikrobiologisk aktivitet, ukrudts biodiversitet, sygdomme og skadedyr) og livscyklusvurderinger.

Inden for de første tre måneder blev der beskrevet detaljerede BAU og INN planer for de fem forsøgssteder:

I Italien, bliver ni systemer sammenlignet, men fokus ligger på tre systemer: et intensivt økologisk system (BAU) som inkluderer solarization, kommercielle gødninger og pesticider; et biodynamisk system (BIODYN) hvor der bruges biodynamiske præparater og hjemmelavet kompost og grøngødning; og et økologisk system hvor kommercielle gødninger er erstattet med husholdningsaffald og grøngødning (AGROEC/INN).

I Belgien, har BAU systemet bar jord mellem afgrøder, der bruges plantebaseret kompost og jorddækning med plastic til forebyggelse af ukrudt. I INN systemet bruges ASCer, vinterbladgrøntsager (WLCer), højkvalitets hjemmelavet kompost, jorddækning med halm og blomsterstriber.

I Frankrig, bliver seks systemer sammenlignet, med fokus på ét BAU system hvor tomat og én WLC dyrkes efter almindelig økologisk praksis i Frankrig og ét INN system hvor flere afgrøder dyrkes skiftevis i rækker og har blomsterstriber og jorddækning med plantemateriale (transfer mulch).

I Schweiz, bliver to BAU og to INN systemer sammenlignet. Det ene BAU system har lav afgrødediversitet, opvarmning i henhold til reglerne for økologisk væksthusproduktion og sygdoms­bekæmpelse omfatter svovl og kobber. De andre systemer holdes frostfrie og INN systemerne har en høj grad af afgrødediversitet, alternative gødnings- og skadedyrsbekæmpelsesstrategier og inkluderer ASCer.

IDanmark, er BAU systemet en monokultur af tomat hvor der opvarmes med henblik på optimal plantevækst. I INN systemet holdes frostfrit, der dyrkes tre til fire afgrøder på en sæson, inkl. WLCer og tomat og der er blomsterstriber.

Foreløbige resultater indikerer at dyrkning af en kortvarig afgrøde af grøngødning garanterer en relativ langsom frigivelse af kvælstof over tid, hvorimod solarization øjeblikkeligt giver et højt niveau af mineralsk kvælstof, og heraf følgende risiko for udvaskning og negativ påvirkning af miljøet.

  • Forskelle i jordens sundhed og funktionel biodiversitet er blevet evalueret i BAU og INN dyrkningssystemerne på de fem forsøgssteder ved at bestemme sammensætningen af bakterie-, svampe- og nematodepopulationer i jordprøver samt insekt- og ukrudtspopulationer. Den højeste mikrobielle aktivitet blevet fundet i prøver fra Frankrig og den laveste i de belgiske og danske systemer. En metagenomisk analyse af startprøver, med henblik på kortlægning af bakterier og svampe, bliver udført i øjeblikket.
  • For nematoder varierede både antallet af slægter og antallet af individer i startprøver fra de fem forsøgssteder. En analyse af funktionel biodiversitet baseret på DNA-meta-barcoding og indekser for jordens fertilitet (enrichment index, EI) og for nematode diversitet (structure index, SI) er beregnet og vil blive brugt i en vurdering af dyrkningssystemernes robusthed.
  • Flere stammer af svampe som paratiserer insekter (insect parasitic fungi) blev med succes isoleret fra de fem forsøgssteder og viser at diversiteten er størst i Italien og Frankrig efterfulgt af Schweitz, Belgien og Danmark. Tre af de isolerede svampestammer har vist endofytiske kapacitet: to stammer forkortede og en forlængede udviklingstiden for tomatmøllens larver.
  • Diversiteten af insekter indsamlet i jordfælder og i gule skålfælder var højest i det italienske væksthus og lavest i de danske og belgiske.
  • Bestemmelse af ukrudt på de fem forsøgssteder viste at diversiteten kun er lidt påvirket af BAU versus INN i de enkelte lande, men adskiller sig mellem lande og dyrkningspraksis.

Avlere, politikere og borgere havde i første sæson mulighed for at få mere at vide om projektet og se forsøgsstederne ved Åbent Hus arrangementer, som vil blive gentaget i den kommende sæson. Forbrugerne havde også mulighed for interaktivt at høre om projektet og lære om mere biodiverse dyrkningssystemer ved målrettede arrangementer i Schweitz, Danmark og Italien. Vil du vide mere om tidligere og kommende arrangementer eller om projektresultater og opdateringer, så besøg Greenresilients hjemmeside:  https://www.greenresilient.net/  eller følg projektet på Twitter og Facebook.

Yderligere information

Kontakt: Fabio Tittarelli, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente (CREA - AA), fabio.tittarelli(at)crea.gov.it